1. De contributie dient altijd voor het verstrijken van de nieuwe betalingsperiode te zijn voldaan.
 2. Bij een niet tijdige betaling of stornering van automatische incasso is de deelnemer € 6,50 per herinneringsnota verschuldigd.
 3. Beëindiging van het sportabonnement; Mocht u door onvoorziene omstandigheden het contract voortijdig ontbinden dan betaald u slechts de ‘te veel’ genoten korting terug. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden middels het afmeldingsformulier, verkrijgbaar aan de balie. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden door deelnemer of
  ouder/voogd. U krijgt direct een duplicaat hiervan mee.
  Opzeggingen per mail of telefonisch worden niet geaccepteerd. De geldende opzegtermijn is 1 maand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.
 4. Er is geen restitutie mogelijk van vooruit betaalde gelden tijdens een lopende contractsperiode.
 5. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen. Tijdens de algemene feestdagen is ons sportcentrum voor iedereen gesloten of geopend op aangepaste tijden. Gedurende de zomervakantie zal er een aangepast zomerrooster van kracht zijn. Dit is al verrekend in onze tarieven.
 6. De deelnemer verklaart dat hij/zij volledig voor eigen risico deelneemt aan de activiteiten van
  ONS Leefstijl & Trainingscentrum. De deelnemer kan op geen enkele wijze ONS Leefstijl & Trainingscentrum aansprakelijk
  stellen voor geleden schade/letsel en de daaruit voortvloeiende kosten.
  Contributie tijdelijk stopzetten kan alleen door invulling van de daarvoor geldende formulieren, welke te verkrijgen zijn aan de balie.
  U vult samen met een medewerker conform de voorwaarden de formulieren in en u krijgt direct een duplicaat hiervan mee. De regeling geldt niet voor de jeugd.
 7. Het aantal toegekende sportmomenten, gelden voor de overeengekomen contractperiode.
  Bij het wijzigen van de sportfrequentie, vervallen de oude en start u met een nieuw tegoed aan sportmomenten.
 8. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de huisregels en zich hieraan te houden.
 9. ONS Leefstijl & Trainingscentrum behoudt zich het recht om haar tarieven te verhogen en/of te indexeren.
  Eventuele prijsverhogingen zullen minimaal 2 weken van tevoren gecommuniceerd worden.
  Indien een prijsverhoging plaats vindt, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden volgens de geldende opzegvoorwaarden

Heel veel sportplezier

Mocht er nog vragen zijn neem gerust contact op via fit@ons-ltc.nl of via 033-4567707

HIJ IS eR WEER

Zomerkaart

vanaf 50 euro

Geldig tot en met zondag 1 september